Imanpath chapter 3 The promise | 17 Februari 2020 | Ustadz Faris BQ | Iman kepada Allah dan malaikat

17. February 2020 Tausiyah 0
Manusia menghadapi 3 hal
1 Hissiy/Sensorik
Segala yang bisa dilihat, diraba, didengar, dirasakan, wujudnya terlihat jyata
2 Aqli/Logic
Segala yang bisa dinalarkan, Sesuatu yang tidak bisa dilihat namun ada dampaknya, Contohnya : Iman kepada Allah
3 Ikhbari
Segala informasi, Segala kabar dari syariat.
Bagaimana pengaplikasiannya, apa syaratnya mengimani hal ikhbari ini?
a Tidak menambah dan tidak mengurangi.
b Yakin seperti kita melihat nya
c Segala tambahan selain itu, maka itu adalah prasangka/dzon
Apa saja yang harus kita imani?
Cakupan keimanan kepada malaikat
Bahwa ada makhluk yang diciptakan Allah bernama malaikat
Apa saja kaitannya :
A Fisik malaikat :
# Malaikat yang terbuat dari cahaya
Aku diidzinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arasy, yaitu antara daging telinga (tempat anting. pen) dengan pundaknya sejauh tujuh ratus tahun perjalanan.” (HR. Abu Dawud)
Malaikat bisa melihat jin, jin tidak bisa melihat malaikat.
Jin bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat jin.
# Malaikat memiliki sayap
Qs Fatir 1
Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu
Muhammad melihat Jibril (dalam wujud aslinya). Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit.” (HR. An nasai)
# Malaikat tidak laki laki, tidak perempuan
Qs Zukruf 19
Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggung-jawaban.
# Malaikat tidak makan dan tidak minum
Qs Hud 69-70
Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada lbrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: “Selamat”. Ibrahim menjawab: “Selamatlah,” maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata: “Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah (malaikat-ma]aikat) yang diutus kepada kaum Luth”.
# Malaikat tidak merasa letih, tidak merasa bosan dalam segala kegiatannya
Qs Al anbiya 20
Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya.
Qs Fussilat 38
Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu
B Sifat malaikat :
# Malaikat tidak melakukan maksiat dan melaksanakan apa yang diperintah
Qs at tahrim 6
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
# Malaikat kegiatannya diisi dengan ibadah kepada Allah
Qs Al A’raf 206
Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud
# Malaikat mencintai orang mukmin dan memintakan ampun kepada Allah
Qs luqman 20
Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan
# Malaikat adalah salah satu utusan Allah
Qs Al Hajj 75
Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari manusia; sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
Kalau manusia berpaling maka hidupnya akan sempit :
Qs Thaha 124
Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta
Bagaimana cara supaya hidupnya tidak sempit? Lakukan amal amal sesuai
Qs Al Bayyinah 5
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus
# Malaikat memintakan ampun untuk orang beriman
Qs Ghafir 7
(Malaikat-malaikat) yang memikul ‘Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala
# Malaikat ikut berperang bersama orang orang beriman
Qs Al Anfal 9
(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut
# Malaikat memiliki sifat malu
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidakkah aku malu kepada seseorang (Utsman) yang para malaikat pun malu kepadanya?” (HR Muslim 2401)
# Malaikat memiliki sifat mulia
Qs Al Infithar 10-11
Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu)
Tugas tugas malaikat :
# Malaikat turun malam lailatul
Qs Al Qadr
Sesungguhnya Kami telah mengirim hal demikian di Malam Kemuliaan, dan tahukah kamu apakah Malam Kemuliaan itu? Malam Kemuliaan adalah lebih baik dibanding seribu bulan, ketika para malaikat beserta Al Ruh hadir atas izin Tuhan mereka untuk tugas masing-masing, kesejahteraan didalamnya sampai terbit fajar.
# Malaikat israfil meniup sangkakala
# Malaikat mencabut nyawa
Qs As sajadah 11
Katakanlah: “Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan”
#Malaikat menemani orang beriman saat sakaratul maut
Qs Fussilat 30
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.
Qs An Naml 61
Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya
# Malaikat penjaga surga
# Malaikat penjaga neraka
# Malaikat pencatat amal baik
# Malaikat pencatat amal buruk
Qs Qaf 18
Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
# Malaikat yang menjaga siang, malam
Qs Al Isra 78
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
# Malaikat yang membisikkan ketenangan di majelis taklim
Dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id radhiyallahu ‘anhuma, mereka berdua berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallambersabda, ‘Tidaklah suatu kaum duduk berdzikir (mengingat) Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah (ketenangan), dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisi-Nya.’” (HR. Muslim)

Komentar, Pertanyaan dan Masukkan